Excise stamp

Brands

HƠN 200 NĂM TRÔI QUA KỂ TỪ KHI NHÃN HIỆU HABANOI LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ…

…vô số thương hiệu mới và sáng tạo đã được sản xuất tại Cuba để đáp ứng thị hiếu, phong cách và giá cả khác nhau theo nhu cầu của những người hút thuốc trên toàn thế giới.

Ngày nay có 27 thương hiệu được bảo hộ bởi Đạo luật Xuất xứ được bảo vệ bởi Hội đồng Định vị xuất xứ được bảo hộ (D.O.P.) Habanos.

(En) Machine made cigars