Terms and conditions

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Để sử dụng trang web này, bạn phải đủ tuổi hợp pháp; nghĩa là bạn phải ít nhất 18 tuổi. Nếu chưa đủ 18 tuổi, nếu không chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng này hoặc chưa đủ tuổi theo các quy định pháp lý áp dụng tại quốc gia bạn cư trú hoặc tại quốc gia nơi bạn truy cập vào trang web này, vui lòng không sử dụng trang web này.

SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI

Trang web này được dành riêng cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp có trong trang web này thuộc về CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM người cấp phép, người được cấp phép, nhà phân phối, người nhượng quyền và bạn sẽ không được phép sao chép hoặc quảng cáo trong bất kỳ trang web nào khác, sửa đổi, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu. Bất kỳ tên, logo, nhãn hiệu đã đăng ký của sản phẩm hoặc dịch vụ có trong trang web này là tài sản của CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM và không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu.

THÔNG BÁO MIỄN, BẢO HÀNH VÀ THIỆT HẠI

Trong mọi trường hợp, Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, cũng như các thiệt hại do hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi hoặc tải xuống từ trang web này.

GÓP Ý VÀ TƯƠNG TÁC CỦA NGƯỜI DÙNG

Quý khách thừa nhận rằng bất kỳ e-mail, thông tin hoặc nhận xét nào được gửi đến CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM thông qua trang web này đều không được bảo mật. Bạn cũng chấp nhận rằng mọi ý tưởng, khái niệm, tư vấn kỹ thuật hoặc tài liệu khác mà bạn có thể gửi cho CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM thông qua trang web này có thể được sử dụng bởi CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM cho bất kỳ mục đích nào và không phải bồi thường.

LIÊN KẾT

Trong số tất cả các trang web có liên kết từ trang web này, chỉ có www.lacasadelhabano.vn được kiểm soát bởi AVANTI-GROUP CO., LTD; do đó, CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của các trang web khác được liên kết với trang web của chúng tôi.

Khi các trang web này đã được kích hoạt, bạn sẽ tự động rời khỏi trang web của CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM không cấp bảo hành, tuyên bố hoặc chứng nhận và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung điện tử nào được công bố trên các trang web của bên thứ ba, bao gồm, minh họa, tính chính xác, nội dung, chất lượng, độ tin cậy, tính khả dụng kỹ thuật, tính xác thực, biên độ và tính hợp lệ hoặc tính kịp thời của nội dung điện tử đó.

LUẬT ÁP DỤNG

Trang web này đã được lập và kiểm soát bởi CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM tại Việt Nam, và quyền tài phán độc quyền được cấp bởi Tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bạn chấp nhận rằng mọi khiếu nại liên quan đến trang web này hoặc các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này phải được áp dụng theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. Trang web này đã được thiết kế tuân thủ luật pháp Việt Nam. CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM không đảm bảo nội dung của trang web này là phù hợp với nơi khác ngoài Việt Nam. Nếu bạn vào trang web này từ một nơi khác bên ngoài Việt Nam, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương hiện hành.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Mục đích duy nhất cho phép sử dụng Thông tin cá nhân của các bên liên quan sẽ là mục đích trả lời cho các câu hỏi hoặc đề xuất do họ gửi, phân tích xu hướng hoặc thu thập thông tin bổ sung.

Tất cả thông tin cá nhân mà người dùng tự nguyện đăng nhập vào web của chúng tôi sẽ phải tuân theo các chuẩn mực riêng tư. Thông tin này có thể bao gồm tên và họ, địa chỉ, e-mail, giới tính, tuổi, thành phố và quốc gia. Người dùng có thể sửa đổi hoặc cập nhật thông tin này bất cứ lúc nào. Địa chỉ IP là số được gán cho máy tính của bạn khi sử dụng Internet. CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM có thể sử dụng địa chỉ IP này cho các hệ thống hành chính.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các chính sách hiện tại của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: www.gph.vn/contuct-us/ hoặc gửi email đến địa chỉ info@gph.vn